PRIVACYVERKLARING

T Vastgoed – E.T.A.nv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, zowel deze verzameld via onze website als deze telefonisch verkregen of opgenomen in afgesloten huurcontracten.
T Vastgoed – E.T.A.nv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

-uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt;

-verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-passende technische en organisatorische maatregelen genomen zijn om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;

-geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-uw rechten omtrent uw persoonsgegevens door ons gekend zijn en gerespecteerd worden.

Welke gegevens worden verzameld?

Via onze website:

-Naam, voornaam, adres, e-mail, telefoon en/of GSM nummer

-Uw zoekopdrachten

Via telefoon:

-Persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, beperkt tot het minimum dat nodig is voor de doeleinden waarvoor u ze aan ons verstrekt.

Via huurcontracten:

-Naam, voornaam, adres, e-mail, telefoon en/of GSM nummer

-Geboorteplaats

-Kopie ID

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

-Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de doeleinden en rechtsgronden waarvoor we de gegevens hebben verkregen:

-U informatie bezorgen over ons aanbod volgens de door u opgegeven criteria

-U een gepast antwoord geven op uw vragen

-Opstellen en registreren van een huurcontract


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

T Vastgoed – E.T.A.nv is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
T Vastgoed – E.T.A.nv
Aarschotsesteenweg 100B
2230 Herselt
info@etanv.be
016/43 43 43

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

-Uw persoonsgegevens kunnen worden bewaard op onze server, op papier of in de cloud van de gebruikte verwerkingsprogramma’s.

-Onze server is in de mate van het mogelijke beveiligd tegen toegang voor onbevoegden, onjuist gebruik, verlies van uw gegevens, diefstal.

-Alle door ons gebruikte programma’s zijn beveiligd door de ontwikkelaars ervan.

-Onze kantoren zijn steeds afgesloten en enkel toegankelijk na aanmelden en onze archieven zijn enkel toegankelijk voor bevoegden.

-Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens kennen en respecteren het vertrouwelijke karakter van deze gegevens.

Verstrekking aan derden

-De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

-Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

-het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn

T Vastgoed – E.T.A.nv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen vragen wij u daarbij om u adequaat te identificeren en ons een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Wijziging privacy statement

T Vastgoed – E.T.A.nv kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.